BST thu đông 2020

Áo cổ 3cm Nous pettit  trắng Áo cổ 3cm Nous pettit  trắng
Áo cổ 3cm Nous pettit ghi nhạt
Bộ cài thẳng Nous doux cài thẳng trắng
Bộ cài thẳng Nous velours mây vàng
Bộ cài thẳng Nous velours xanh lơ nhạt
Bộ cài vai Nous velours mây vàng Bộ cài vai Nous velours mây vàng
Bộ cài vai Nous velours xanh lơ nhạt Bộ cài vai Nous velours xanh lơ nhạt
Body Nous doux không bàn vàng
Body Nous doux không bàn xanh