Địa chỉ

Số 43 Phố Cầu Đất, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại

Liên hệ